W dniu 12 grudnia 2023 r. ogłoszone zostały listy pozytywnie ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój ,,Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami”.

Projekt złożony przez Gminę Mała Wieś został skierowany do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Beneficjent: Gmina Mała Wieś

Tytuł projektu: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gałki”.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II FE na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23.

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stare Gałki.

Zadania w projekcie będą realizowane w etapach:

  • I etap – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gałki.
  • II etap – działania edukacyjne i promocyjne projektu (spotkanie z lokalną społecznością, kampanie w szkołach, przedszkolach).

Grupy docelowe: projekt jest skierowany do jednostek straży pożarnej w ramach obszaru dotyczącego wsparcia sprzętu i infrastruktury do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Celem głównym projektu jest: wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wpłynie na zwiększenie potencjału OSP, a tym samym na wzrost poziomu oferowanych usług ratowniczo-gaśniczych.

Cele szczegółowe projektu:
– zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i zwiększenie efektywności funkcjonowania jednostki OSP Stare Gałki,
– poprawę stopnia zabezpieczeń strażaków oraz ich bezpieczeństwa w czasie pracy,
– skrócenie czasu reakcji na zagrożenia środowiskowe,
– zabezpieczenie przed awariami i katastrofami,
– zmniejszenie ryzyka powstawania zagrożeń i ograniczenie ich skutków,
– efektywne usuwanie skutków zagrożeń, tj. powodzie, pożary, huragany,
– szybkie interweniowanie podczas wypadków drogowych,
– poprawę jakości powietrza.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przyczyni się do lepszego wykonywania zadań przez OSP w Starych Gałkach, a także wpłynie na osiągnięcie określonych w projekcie wskaźników na zaplanowanym poziomie. Wybrany optymalny zakres przedmiotowego przedsięwzięcia zagwarantuje realizację zamierzonych celów, niwelując tym samym zidentyfikowane problemy. Realizacja projektu we wskazanym zakresie wpłynie na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu we wskazanych wartościach, tj.
– Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 1 szt.
– Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 1 szt.
– Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami – 179 665,00 ha
– Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – 1 szt.
– Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami – 109 771 osób.

Wartość projektu: 1 215 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 032 750,00 zł

Wkład własny Gminy Mała Wieś: 182 250,00 zł.