Gmina Mała Wieś otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1.206.730,00 złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie to stanowi istotny krok w rozwoju lokalnej społeczności oraz w realizacji planów inwestycyjnych.

W ramach przekazanych środków, Gmina planuje zrealizować szereg projektów obejmujących różnorodne obszary życia społecznego, bezpieczeństwa oraz sportu. Pozyskane dofinansowanie umożliwi efektywne wdrażanie inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu.

„Autobusy dla mazowieckich szkół”
Na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś”, gmina pozyskała 500.000,00 zł.  W ramach zadania zaplanowano zakup fabrycznie nowego autobus dostosowanego do przewozu minimum 18 pasażerów, z możliwością przewozu jednego wózka inwalidzkiego.

„Mazowsze dla sportu 2024”
Na realizację zadania pn. „Budowa kortu tenisowego w m. Mała Wieś”, gmina pozyskała 226.730,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę otwartego kortu tenisowego na działce nr 112, obręb geodezyjny 0014 Mała Wieś. Kort tenisowy będzie uzupełnieniem wybudowanej już infrastruktury sportowej tj. trawiastego boiska sportowego i boiska treningowego.

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”
Na realizację zadania pn. „Przebudowa części socjalno-bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – etap III”, Gmina Mała Wieś otrzymała 200.000,00 zł.

„OSP-2024”
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Stare Gałki, gmina pozyskała kolejne 150.000,00 zł.

„MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024″
„Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi”, gmina pozyskała 90.000,00 zł.  W ramach zadania zaplanowano zakup, dostawę oraz montaż urządzeń placu zabaw m.in. zestawu zabawowego, piaskownicy, huśtawki typu „bocianie gniazdo”, huśtawki wagowej, karuzeli.

„Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2024”
Na zadanie polegające na remoncie strażnicy OSP Mała Wieś, gmina pozyskała 40.000,00 zł.