Urząd Gminy Mała Wieś informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty na w/w zadanie można składać do dnia 28 lutego 2024 r. do godz. 15:00. Miejsce składania ofert – Sekretariat Urzędu (pokój nr 9).

Szczegółowe informacje w linku