W piątek 23 lutego 2024 r., w Muzeum Mazowieckim ART DECO w Płocku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Grzegorz Wojnarowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Stypułkowskiej zawarł z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację 6 zadań zgłoszonych przez Gminę Mała Wieś. Kwota uzyskanego wsparcia to 1.206.730,00 złotych.

Zadania realizowane w ramach zawartych umów:
1. Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś – wartość pozyskanego dofinansowania na realizację zadania: 500.000,00 zł,
2. Budowa kortu tenisowego w m. Mała Wieś – wartość pozyskanego dofinansowania na realizację zadania: 226.730,00 zł,
3. Przebudowa części socjalno-bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – wartość pozyskanego dofinansowania na realizację zadania: 200.000,00 zł,
4. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Stare Gałki – wartość pozyskanego dofinansowania na realizację zadania: 150.000,00 zł,
5. Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi – wartość pozyskanego dofinansowania na realizację zadania: 90.000,00 zł,
6. Remont strażnicy OSP Mała Wieś – wartość pozyskanego dofinansowania na realizację zadania: 40.000,00 zł.

Podpisanie umów jest rezultatem efektywnej pracy władz lokalnych. Dofinansowania pozyskane od Marszałka Województwa Mazowieckiego otworzą nowe perspektywy dla naszej społeczności, umożliwiając realizację planów i inwestycji, które przyczynią się do dalszego rozwoju Gminy Mała Wieś.

Podczas uroczystego podpisania umów, Marszałek Adam Struzik podkreślił znaczenie inwestycji na szczeblu lokalnym, podając gminy powiatu płockiego jako przykład skutecznej i efektywnej realizacji projektów. Wyraził również swoje wsparcie dla rozwoju społeczności lokalnych, zaznaczając, że inwestycje na poziomie gminnym mają kluczowe znaczenie dla równomiernego rozwoju całego województwa.