W dniu 20 marca 2024  r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Małej Wsi oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Cros(s)fitowy Strażak”. Oferta jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej http://malawies.pl/

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 571), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Treść oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy Mała Wieś, pok. nr 1
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: gmina@malawies.pl oraz
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).