27 marca 2024 roku zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań drogowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo” oraz „Remont drogi gminnej Nr 290807W w m. Główczyn” między Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Zygmunta Wojnarowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Stypułkowskiej, a Wykonawcą Marcinem Głuchowskim właścicielem firmy DROG-BET. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma Usługi Projektowe Drogowe reprezentowana przez Franciszka Rytwińskiego.

Wartość zawartych umów z firmą DROG-BET: 704.044,01 zł.
Termin realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.