W dniu 20 marca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Rozwój OZE w gminie Mała Wieś poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”. W związku z zakończeniem okresu trwałości Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski przekazał protokolarnie instalacje fotowoltaiczne i solarne na rzecz beneficjentów ostatecznych – mieszkańców gminy. W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Mała Wieś powstało 14 instalacji solarnych oraz 25 instalacji fotowoltaicznych.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy beneficjentami końcowymi projektu, poruszono bardzo ważny temat – udziału energii z odnawialnych źródeł w pozyskiwaniu energii pierwotnej oraz tematykę związaną z ochroną powietrza. Wójt Gminy Mała Wieś poinformował zebranych o możliwościach, jakie daje program „Czyste powietrze”, który jest realizowany dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym zlokalizowanym przy ul. Płońskiej 4.

Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu: 899.227,30 zł.