Na podstawie art. 6 ust. 5a, 5aa i 5ab, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Wójt Gminy Mała Wieś ma obowiązek przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Gminy Mała Wieś. Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury).

Ponadto informujemy, że właściciele posesji posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków mają obowiązek zgłosić ją do Urzędu Gminy w formie papierowej lub elektronicznej (druk do pobrania na stronie internetowej urzędu lub w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych) do końca lipca 2024 roku.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie Urząd Gminy oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie na pola czy łąki.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.