Brak konieczności ponownego składania wniosków na świadczenie wychowawcze (500+)

Brak konieczności ponownego składania wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) w sprawach już rozstrzygniętych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi przypomina, że osoby, którym wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) w miesiącu czerwcu 2021 r. mają przyznane świadczenia od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. Oznacza to brak konieczności ponownego składania wniosków. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr 24/269-79-77. Wnioskodawcy byli informowani o fakcie przyznania świadczeń w informacji, która wysyłana była na adres e-mail wskazany we wniosku. Wnioski składają wyłącznie osoby, które ubiegają się o nowe świadczenie (np. na nowonarodzone dziecko).

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

We wtorek, 25 maja 2021 roku, w Urzędzie Gminy w Małej Wsi zorganizowana została uroczystość wręczenia „MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną pary odbierały medale indywidualnie.

Odznaczenia Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Mała Wieś Andrzeja Pielat i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbiety Marciniak.

Odznaczone zostały następujące pary małżeńskie:
Państwo Wanda i Władysław Araucz
Państwo Halina i Tadeusz Gołębiowscy
Państwo Krystyna i Zdzisław Mikołajczyk
Państwo Krystyna i Stanisław Wiśniewscy

Jubilatom składamy serdeczne gratulacje, życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Miło jest nam poinformować, że uroczystość odbyła się w odnowionej Sali Posiedzeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Zygmunt Wojnarowski – Gminny Komisarz Spisowy w Małej Wsi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Termin składania ofert01.02.2021r. – 09.02.2021r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Zwrot podatku akcyzowego

ROLNIKU!

Przypominamy, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy od 01.02.2021 r. do 01.03.2021 r. złożyć wniosek wraz z:

 • oświadczeniem,
 • fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego (za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.),
 • dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2020,
 • oświadczeniem dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw)

(więcej…)

Wójt Gminy Mała Wieś przyznał nagrody za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Nagrodzeni uczniowie ze szkół z Gminy Mała Wieś spełnili poniżej wymienione kryteria:

 • uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen  powyżej 5,01 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania- 41 uczniów,
 • zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach oraz olimpiadach na  szczeblu:  powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskimi bądź międzynarodowym- 4 uczniów,
 • uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen  powyżej 5,01 oraz zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach oraz olimpiadach na  szczeblu:  powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskimi bądź międzynarodowym- 3 uczniów.

Serdecznie gratuluję nagrodzonym osiągnięć w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych. Życzę  dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów.

Narodowe Czytanie 2020

5 września 2020 roku z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się 9 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz Nowele Polskie (zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego).

Po raz kolejny w akcji Narodowego Czytania wzięło również udział Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 10 września o godzinie 11.00 odczytaliśmy kolejno dwie wybrane sceny “Balladyny: Juliusza Słowackiego, tegorocznej lektury Narodowego Czytania.

“Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji, który odczytany został przed rozpoczęciem naszego wspólnego czytania.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju miała wpływ na to, że tegoroczne Narodowe Czytanie 2020 w naszej gminie wyglądało nieco inaczej niż do tej pory. Było to bardzo kameralne spotkanie uwiecznione na nagraniach, które zostaną Państwu przedstawione poniżej.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Mała Wieś Panu Zygmuntowi Wojnarowskiemu, Pani Skarbnik Gminy Mała Wieś Pani Monice Stypułkowskiej, Zastępcy Skarbnika Gminy Pani Dorocie Serwińskiej oraz Radnemu Gminy Mała Wieś Panu Albinowi Dynarkowi za przyjęcie zaproszenia i wspólnie spędzony czas. Podziękowania kierujemy również w stronę Pani Ani Kurpiewskiej ze Starych Święcic, która tradycyjnie już przygotowała dla nas tort z symbolami Narodowego Czytania. Dziękujemy Aniu!

Akt I scena III- link https://www.facebook.com/100008736855122/videos/2416181755349696/?id=100008736855122

Akt II scena I- link https://www.facebook.com/100008736855122/videos/2416878608613344/?id=100008736855122

 

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

We wrześniu br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) w Warszawie planuje nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” − najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020.

Program jest skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami klas VII i VIII szkól podstawowych oraz uczniami liceów ogólnokształcących na Mazowszu.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium będzie się składał z dwóch części:

I część- elektroniczna rejestracja wniosków na stronie internetowej projektu pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl,

II część- przekazanie wersji papierowej dokumentów do Urzędu.

Wygenerowany ze strony internetowej wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

W ramach programu przyznanych zostanie 476 stypendiów. Wartość stypendium wyniesie nie mniej niż 4500 zł. Stypendium ma charakter edukacyjny i może być przeznaczone na zakup m.in. sprzętu komputerowego, fachowej literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z internetu.

Więcej informacji odnośnie naboru i regulamin programu można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego jednostek oświatowych

Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na stanowisko Głównego Księgowego jednostek oświatowych w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na czas zastępstwa) – pełny wymiar czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  1. Biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych WORD, EXEL.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, płacowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, sprawozdawczości budżetowej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości budżetowej,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: 14.09.2020 r. godz: 15:00

Wymagane dokumenty.

 1. Curriculum vitae (CV).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny księgowy jednostek oświatowych – umowa na zastępstwo”.

Miejsce:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś,
 • listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy w Małej Wsi, Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw (w tym ustawy – Kodeks wyborczy) w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – do dnia 14 marca 2018 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów oraz liczbę urzędników wyborczych w gminach – określa Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. Wszelkie informacje dot. zgłoszeń dostępne są na stronie http://plock.kbw.gov.pl

Badania ankietowe GUS

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). (więcej…)

Content | Menu | Access panel