NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MAŁA WIEŚ NA LATA 2021-2030

W terminie 23.03.2021 r. – 06.04.2021 r. prowadzony będzie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkania online), wyznaczony został obszar rewitalizacji Mała Wieś – Centrum, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w Gminie Mała Wieś.

Kolejnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030 jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza. Przedsięwzięcia można zgłaszać dla obszaru rewitalizacji Mała Wieś – Centrum. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając elektroniczny formularz na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mala_wies_nabor_przedsiewziec do 06 kwietnia 2021 rlub przesyłając wypełniony formularz (Załącznik 1) bezpośrednio na adres e-mail: gmina@malawies.pl.

Szczegółowe informacje w linku

Akcja przekazywania maseczek ochronnych i ulotek informacyjnych dotyczących COVID-19

W związku z dołączeniem województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa i decyzją Ministra Zdrowia o przydziale maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Mała Wieś,  strażacy z jednostek OSP od dnia 23.03.2021 r. rozpoczną  dystrybucję maseczek oraz ulotek informacyjnych dotyczących COVID-19 na terenie gminy. Przy odbiorze maseczek prosimy o szczególną dbałość w przestrzeganiu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (więcej…)

Konkurs “Sołtys Roku” 2021

Starosta Płocki
zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie powiatu płockiego
do udziału w
I edycji konkursu o tytuł „Sołtys Roku” 2021

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.
„Sołtys Roku” 2021 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2020.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru powiatu płockiego do tytułu „Sołtys Roku” 2021 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. (więcej…)

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Po lewej stronie grafiki jest napis: sprawdź, jakie będą pytania w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W prawym górnym rogu są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Poniżej widać zdjęcie tłumu ludzi. Na dole pośrodku jest napis: spis.gov.pl. W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/ (więcej…)

“Bitwa Regionów” 2021 – konkurs kulinarny dla KGW

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje w tym roku 6 edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich.
Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu w województwie mazowieckim. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. (więcej…)

Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych

Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych. Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert (CV, list motywacyjny) w terminie do 19 marca 2021 r.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, pok. nr 9 lub listownie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych – Mariusz Marciniak, pod nr telefonu 24 269 79 65.

KLAUZULA INFORMACYJNA-Kandydata do pracy

Content | Menu | Access panel