Komisarz Wyborczy w Płocku I, działając na podstawie art. 20 ust. 2. Art. 29a ust.2 i art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późń. zm.) swym Postanowieniem Nr 451/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. zwołuje  pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Mała Wieś na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

 Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Radnego Seniora,
  2. Ślubowanie radnych,
  3. Ustalenie porządku obrad,
  4. Wybór Przewodniczącego Rady,
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora,
  6. Ślubowanie nowo wybranego wójta,
  7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących,
  8. Powołanie stałych Komisji Rady Gminy.
  9. Ustalenia wynagrodzenia Wójta,
  10. Zakończenie obrad.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Płocku I
Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski