Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady II sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
b. Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mała Wieś na 2019 rok,
c. Uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś,
d. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
e. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019 -2023,
f. Określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
g. Zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi poprzez zmianę siedziby
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).