Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady IX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 27 września 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wygaszenia mandatu radnego.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś,
2) Przyjęcia Gminnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mała Wieś,
3) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś,
4) Przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś,
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.,
6) Zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).