Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie  Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska odbędzie się 12 kwietnia 2018 r., o godzinie 13:00

Proponowany porządek obrad:
1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania,
b/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 roku
c/ uchwalenia Statutu Gminy Mała Wieś,
d/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
e/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024,
f/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś,
g/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski,
h/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.
2. Wolne wnioski

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach