Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska odbędzie się 4 grudnia 2018 r., o godzinie 11:00

Proponowany porządek obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. wyboru i powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
b. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
e. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś,
f. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2019 r.
g. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
h. zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027,
2. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat