Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie  Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska odbędzie się 26 listopada 2020 r., o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mała Wieś za rok szkolny 2019/2020.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
2) Zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
3) Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2021 rok,
4) Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
5) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
6) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku.
7) Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Małej Wsi za I półrocze 2020 r.
8) Zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
9) Zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
10) Zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat