INFORMACJA
Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że posiedzenie komisji będzie posiedzeniem zamkniętym, tylko z udziałem radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Ochrony Środowiska odbędzie się 27 maja 2021 r., o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mała Wieś w 2021 roku,
b. Rozpatrzenia petycji o przyjęciu stanowiska w formie uchwały dotyczącej sprzeciwu przeciwko szczepionce na Covid-19 oraz wymuszeniu gwarancji finansowych przez rząd RP w przypadku powikłań poszczepiennych od producentów szczepionek,
c. Rozpatrzenia petycji pod tytułem ”Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”,
d. Sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Chylin,
e. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
f. Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej https://drive.google.com/drive/folders/12YyCeivacHoFFLGdR3Ug0HB3FHhqp9Hp?usp=sharin –link do załącznika uchwały,
g. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
h. Przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030,
i. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
j. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś, Nr 156/XXI//2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.,
k. Zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034.
4. Analiza sprawozdania:
– programu opieki nad zwierzętami za 2020 rok,
– realizacji zadań za 2020 rok z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na 2021 r.,
– realizacji Programu współpracy gminy Mała Wieś w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego
5. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat