Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska, odbędzie się 27 listopada 2017 r., o godzinie 12:00

Proponowany porządek obrad:
1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
c/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
d/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e/ wyrażenia zgody na przejęcie majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Małej Wsi w likwidacji, na własność Gminy Mała Wieś,
f/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
g/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
h/ skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
i/ zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy Mała Wieś zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś,
j/ udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Załuski,
k/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Mała Wieś  Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia  2016 r.,
l/  zmiany Uchwały  Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
ł/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów o pożyczek.
2. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych,
3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2017 roku.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach