Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 28 kwietnia 2021 r., o godzinie 14:00  w sali Szkoły Podstawowej  w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Opiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
4. Analiza stanowisk rad gmin, które wpływają do Urzędu Gminy w sprawie finansowania oświaty.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
/-/Krzysztof Mirosław Dębski