Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś

  1. 0002.13.2020                                                                                                                                                                                                                                                 Mała Wieś, 06.05.2020 r.

Informuję, że 13 maja 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi ul. Warszawska 53 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2020rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r.,
  2. zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mała Wieś

/-/ Andrzej Pielat