Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Analiza sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mała Wieś w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) Przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mała Wieś,
2) Ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mała Wieś,
3) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność gminy Mała Wieś,
4) Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mała Wieś
5) Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
6) Przekształcenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi poprzez zmianę siedziby,
7) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Mała Wieś,
8) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś,
9) Analiza raportu o stanie gminy,
10) Udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
11) Analiza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
12) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
13) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
14) zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2020rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
15) zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat