Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mała Wieś na rok szkolny 2020/2021,
3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś,
4) przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,, Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023”,
5) zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2020rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
6) zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat