Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w sali Szkoły Podstawowej  w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Mała Wieś na lata 2021 – 2025.
b. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś, Nr 156/XXI//2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.,
c. Zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat