Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się 25 października 2019 roku:

– w godzinach od 9:00 do 12:00 posiedzenie wyjazdowe – kontrola stanu dróg na terenie Gminy Mała Wieś,

–  godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Analiza Uchwały Nr 31/VII/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 4 października 2019 r, w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
4. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2019 r.
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Statutu Gminy Mała Wieś,
2) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego
3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.,
4) zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
6. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat