Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi.
Proponowany porządek obrad:
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ora innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
b/ podziału gminy Mała Wieś na okręgi wyborcze,
c/ powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,
d/ uchwalenia Statutu Gminy Mała Wieś,
e/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
f/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024.
2. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Włodzimierz Jeznach