Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady II sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 28 marca 2019 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
b. ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mała Wieś,
c. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
d. przyjęcia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś”.
e. przyjęcia poprawionego projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
f. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2019 roku”,
g. uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś,
h. powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi,
i. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.
j. zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2029,
k. zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
l. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi na rzecz użytkownika wieczystego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś

/-/ Andrzej Pielat