Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady X sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 października 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie Uchwały Nr 31/VII/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 04.10.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2019 r.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1/ Zmiany Statutu Gminy Mała Wieś.
2/ Udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego.
3/ Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.,
4/ Zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).