Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych,
7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała Wieś za rok szkolny 2018/2019.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
/1. Wyrażenia zgody na odstąpienie Gminy Mała Wieś od realizacji projektu pn. ,,Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020.
/2. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2020 rok,
/3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień w tym podatku,
/4. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś,
/5. Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2020 rok,
/6. Zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,
/7. Wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Mała Wieś do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
/8. Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Mała Wieś,
/9. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r.,
/10. zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2033.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).