Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 24 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2020, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
2/ zmiany Uchwały Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020-2034,
3/ zmiany Uchwały Nr 92/XII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).