INFORMACJA

Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że XV Sesja Rady Gminy Mała Wieś będzie sesją zamkniętą, tylko z udziałem radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań za 2019 rok z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań,
8. Przyjęcie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie.
9. Stanowisko Rady Gminy w sprawie trudnej sytuacji finansowej oświaty.
10. Stanowisko Rady Gminy w sprawie trudnej sytuacji gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie projektów uchwał w sprawach:
/1.Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi.
/2.Zmiany Statutu Gminy Mała Wieś.
/3.Uchwalenie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
/4.Zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Mała Wieś zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
/5.Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mała Wieś na lata 2020 – 2022.
/6.Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Mała Wieś w 2020 roku.
/7.Likwidacji Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
/8.Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś.
/9.Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Mała Wieś na 2020 rok.
/10.Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2025.
/11.Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
/12.Zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).