Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś

 1. 0002.13.2020                                                                                                                                                                                                           Mała Wieś, 06.05.2020 r.

 

Informuję, że 13 maja 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi ul. Warszawska 53 odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Mała Wieś.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie  z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  z wykonania uchwał.
 6. Podjęcie  uchwał w sprawach:                                                                                                                                                                                                                                                                              1.Zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2020 rok Gminy Mała Wieś, Nr101/XIII/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r.,
 1. Zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Mała Wieś

/-/ Andrzej Pielat