INFORMACJA
Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że XVIII Sesja Rady Gminy Mała Wieś będzie sesją zamkniętą, tylko z udziałem radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XVIII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mała Wieś na rok szkolny 2020/2021,
3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś,
4) przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,, Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023”,
5) zmiany Uchwały Budżetowej na 2020rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
6) zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).