INFORMACJA

Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że XVII Sesja Rady Gminy Mała Wieś będzie sesją zamkniętą, tylko z udziałem radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XVII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mała Wieś w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mała Wieś,
2) Ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mała Wieś,
3) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność gminy Mała Wieś,
4) Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mała Wieś
5) Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
6) Przekształcenia Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi poprzez zmianę siedziby,
7) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Mała Wieś,
8) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Mała Wieś,
9) Raport o stanie gminy:
a. wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
b.debata
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
11) Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok:
a. przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Mała Wieś sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
b. stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania zadań i budżetu Gminy za 2019 rok z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś,
c. przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mała Wieś dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Mała Wieś,
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
14) zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2020rok Gminy Mała Wieś, Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,
15) zmiany Uchwały Nr 102X/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).