INFORMACJA
Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że XXI Sesja Rady Gminy Mała Wieś będzie sesją zamkniętą, tylko z udziałem radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 5 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w sali Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Mała Wieś na lata 2021 – 2025.
b. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś, Nr 156/XXI//2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.,
c. Zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).