Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ora innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
b/ podziału gminy Mała Wieś na okręgi wyborcze,
c/ powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,
d/ uchwalenia Statutu Gminy Mała Wieś,
e/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
f/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne, w tym m. in.:
– wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach