Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania,
b/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 roku
c/ uchwalenia Statutu Gminy Mała Wieś,
d/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
e/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024.
f/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś,
g/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Załuski,
h/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne, w tym m. in.:
– wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach