Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 15 listopada 2018 roku o godzinie 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017
Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
2/ zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027
4. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach