Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Przyjęcie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Zakrzewskie.
7. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. umieszczenia płyty pamiątkowej
b. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
c. zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027.
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
e. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach