Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 12 października 2018 roku o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Statutu Gminy Mała Wieś,
b. Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
c. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2018 rok Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,
d. zmiany uchwały Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027,
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś za I półrocze 2018 roku.
8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mała Wieś za rok szkolny 2017/2018.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Włodzimierz Jeznach