Fundusze pomocowe

2023
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023

 

2022
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022

2021
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

2020
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś

Zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania oraz remont pojazdów i sprzętu wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła+

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

2019
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

Zakup sprzętu ratowniczego oraz szkolenia specjalistyczne

2018
ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W DZIERŻANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 r.

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mała Wieś

Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie

Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
Operacja pn. Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie
mająca na celu: konserwację ambony w celu pozyskania we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Św. Floriana w Orszymowie obiektu zabytkowego o przywróconych walorach ekspozycyjnych i estetycznych
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Wartość operacji: 51.239,34 zł w tym ze środków EFRROW: 51.239,00

W dniu 09 września 2017 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Floriana w Orszymowie podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o przyznaniu pomocy Nr 00298-6935-UM0710411/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kreowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kwotę 51.239,00 zł.

W dniu 07.12.2016 r. została podpisana umowa z firmą: P.P.H.U. APLIKA Błażej Zawadzki, Pierzchno 57G, 42-130 Wręczyca Wielka. Prace konserwatorskie zostały zakończone w dn. 20.08.2018 r.

Realizacja operacji pn. „Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie” przyczyniła się do poprawy atrakcyjności kościoła parafialnego w Orszymowie oraz zachowania jego cennego dziedzictwa kulturowego.

2017
Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego

Nazwa zadania: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”
Cel projektu: Celem projektu jest budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego z 18 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.
Lider projektu: Powiat Płocki.
Partnerzy: Gmina Mała Wieś, Gmina Bodzanów, Gmina Bulkowo, Gmina Nowy Duninów, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina i Miasto Wyszogród.
Wartość projektu – 470.765,63 zł
Źródło finansowania:
– dofinansowanie UE – 344.997,05 zł
– wkład własny  – 125.788,58 zł

Regionalne partnesrtwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie -eadministracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Nazwa projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie – eadministracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
Cele Projektu ASI:
1) Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4, o których mowa w ustawie z dnia 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji; cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych,
2) Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 r.

Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi

Nazwa zadania: „Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi.”
Opis zadania: W parku, wpisanym do rejestru zabytków, położnym w miejscowości Mała Wieś, poddano zabiegom pielęgnacyjnym 200 szt. drzew (w tym 2 pomniki przyrody). Zabiegi pielęgnacyjne w szczególności obejmowały: cięcia techniczne i sanitarne, korektę koron drzew, usunięcie suszu i elementów niebezpiecznych.
Wartość zadania 30.213,00 zł
Źródło finansowania:
-dotacja z WFOŚiGW w Warszawie -27.191,00 zł
– środki własne Gminy Mała Wieś – 2.522,00 zł
-darowizna z Banku Spółdzielczego w Małej Wsi – 500,00 zł

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania