Fundusze pomocowe

2021
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021

2020
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś

Zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania oraz remont pojazdów i sprzętu wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła+

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

2019
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

Zakup sprzętu ratowniczego oraz szkolenia specjalistyczne

2018
ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W DZIERŻANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 r.

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mała Wieś

Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie

Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
Operacja pn. Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie
mająca na celu: konserwację ambony w celu pozyskania we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Św. Floriana w Orszymowie obiektu zabytkowego o przywróconych walorach ekspozycyjnych i estetycznych
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Wartość operacji: 51.239,34 zł w tym ze środków EFRROW: 51.239,00

W dniu 09 września 2017 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Floriana w Orszymowie podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o przyznaniu pomocy Nr 00298-6935-UM0710411/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kreowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kwotę 51.239,00 zł.

W dniu 07.12.2016 r. została podpisana umowa z firmą: P.P.H.U. APLIKA Błażej Zawadzki, Pierzchno 57G, 42-130 Wręczyca Wielka. Prace konserwatorskie zostały zakończone w dn. 20.08.2018 r.

Realizacja operacji pn. „Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie” przyczyniła się do poprawy atrakcyjności kościoła parafialnego w Orszymowie oraz zachowania jego cennego dziedzictwa kulturowego.

2017
Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego

Nazwa zadania: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”
Cel projektu: Celem projektu jest budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego z 18 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.
Lider projektu: Powiat Płocki.
Partnerzy: Gmina Mała Wieś, Gmina Bodzanów, Gmina Bulkowo, Gmina Nowy Duninów, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina i Miasto Wyszogród.
Wartość projektu – 470.765,63 zł
Źródło finansowania:
– dofinansowanie UE – 344.997,05 zł
– wkład własny  – 125.788,58 zł

Regionalne partnesrtwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie -eadministracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Nazwa projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie – eadministracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
Cele Projektu ASI:
1) Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4, o których mowa w ustawie z dnia 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji; cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych,
2) Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 r.

Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi

Nazwa zadania: „Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi.”
Opis zadania: W parku, wpisanym do rejestru zabytków, położnym w miejscowości Mała Wieś, poddano zabiegom pielęgnacyjnym 200 szt. drzew (w tym 2 pomniki przyrody). Zabiegi pielęgnacyjne w szczególności obejmowały: cięcia techniczne i sanitarne, korektę koron drzew, usunięcie suszu i elementów niebezpiecznych.
Wartość zadania 30.213,00 zł
Źródło finansowania:
-dotacja z WFOŚiGW w Warszawie -27.191,00 zł
– środki własne Gminy Mała Wieś – 2.522,00 zł
-darowizna z Banku Spółdzielczego w Małej Wsi – 500,00 zł

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania