1. Odpady segregowane – 9 złotych/osoba.
2. Odpady zmieszane – 14 złotych/osoba.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.