Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mała Wieś za osiągnięcia w roku szkolnym 2021

W Gminie Mała Wieś wraz z zakończeniem roku szkolnego ruszył nabór wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś. Nagroda ta jest podstawową formą wsparcia wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych, którzy uczęszczali do szkół na terenie Gminy Mała Wieś w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. oraz spełnili jeden z poniższych warunków:
1. uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
3. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.

Wniosek o przyznanie wsparcia składa rodzic, opiekun prawny bądź dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Mała Wieś. Do wniosku należy dołączyć:
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia danej klasy w szkole podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Mała Wieś;
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.
Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz na stronie internetowej Gminy Mała Wieś

Stypendia i zasiłki szkolne

Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, że z dniem 18 czerwca 2018 roku  rozpoczyna wypłatę środków finansowych w ramach stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 według dyspozycji wskazanej we wniosku. W przypadku osób które wskazały odbiór środków pieniężnych w kasie banku wypłaty stypendiów realizować będzie  Bank Spółdzielczy  w Małej Wsi w terminie od 18.06.2018 r. (poniedziałek) do 22.06.2018 (piątek).

Content | Menu | Access panel