Dokumenty strategiczne

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2030

Wójt Gminy Mała Wieś zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 z późń. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z póź. zm.), Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że w dniach od 06.09.2021 r. do 28.09.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2030.

KONSULTACJE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Mała Wieś, na stronie internetowej Gminy Mała Wieś i Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś lub przesłać na adres e-mail: gmina@malawies.pl

2) spotkanie konsultacyjne online dla interesariuszy procesu rewitalizacji. Spotkanie online odbędzie się w dniu 24.09.2021 r. godz. 16:00 za pośrednictwem platformy ZOOM

3) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mala_wies_konsultacje_gpr

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030 udostępniony zostanie na stronie Gminy Mała Wieś, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Formularz konsultacyjny

Gminny Program Rewitalizacji Mała Wieś

Program Ochrony Środowiska

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 21.04.2021 roku

o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu dokumentu:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), podaje się informację o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś,
ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, w przypadku chęci zapoznania się z ww. dokumentem, proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerem telefonu: 24/ 269 79 76.

Projekt udostępniony został na stronach internetowych: http://malawies.bip.org.pl/ oraz http://malawies.pl/

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@malawies.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 12.05.2021 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mała Wieś.

W załączeniu:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

3. Formularz zgłaszania uwag

4. Klauzula informacyjna

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030

W terminie 23.03.2021 r. – 06.04.2021 r. prowadzony będzie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkania online), wyznaczony został obszar rewitalizacji Mała Wieś – Centrum, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w Gminie Mała Wieś.

Kolejnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030 jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza. Przedsięwzięcia można zgłaszać dla obszaru rewitalizacji Mała Wieś – Centrum. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając elektroniczny formularz na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mala_wies_nabor_przedsiewziec do 06 kwietnia 2021 rlub przesyłając wypełniony formularz (Załącznik 1) bezpośrednio na adres e-mail: gmina@malawies.pl .

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej gminy.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Diagnoza GPR Mała Wieś

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 03.03.2021 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MAŁA WIEŚ

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 t.j.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe dla Gminy Mała Wieś, tj. na okres od 04.03.2021 r. do 25.03.2021 r.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości:

– w formie pisemnej na adres Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, ul. Bielska 94, 43-520 Chybie lub adres Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres biuro@eko-precyzja.eu lub gmina@malawies.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Rada Gminy Mała Wieś

W załączeniu:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś”

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś”

3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś

4. Załącznik nr 1 Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Mała Wieś

5. Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Mała Wieś

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Mała Wieś zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 06 kwietnia 2021 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Mała Wieś, na stronie internetowej Gminy Mała Wieś i Biuletynu Informacji Publicznej; Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś lub przesłać na adres e-mail: gmina@malawies.pl

2. spotkanie online dla interesariuszy procesu rewitalizacji; Spotkanie online odbędzie się w dniu 22.03.2021 r. godz. 17:00 za pośrednictwem platformy ZOOM – link

3. wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy Mała Wieś i Biuletynu Informacji Publicznej – link

W załączeniu:

1. Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 03.03.2021 r.

2. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

3. Załącznik do uchwały – mapa

4. Formularz konsultacyjny

5. Klauzula informacyjna

6. Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mała Wieś