2020

 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 • 2019

  • Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

  • Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego

  • Zakup sprzętu ratowniczego oraz szkolenia specjalistyczne

  2018

  • ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W DZIERŻANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

  • Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 r.

  • Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

  • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mała Wieś

  • Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie

   Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie

   EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
   Operacja pn. Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie
   mająca na celu: konserwację ambony w celu pozyskania we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Św. Floriana w Orszymowie obiektu zabytkowego o przywróconych walorach ekspozycyjnych i estetycznych
   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
   Wartość operacji: 51.239,34 zł w tym ze środków EFRROW: 51.239,00

   W dniu 09 września 2017 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Floriana w Orszymowie podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o przyznaniu pomocy Nr 00298-6935-UM0710411/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kreowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kwotę 51.239,00 zł.

   W dniu 07.12.2016 r. została podpisana umowa z firmą: P.P.H.U. APLIKA Błażej Zawadzki, Pierzchno 57G, 42-130 Wręczyca Wielka. Prace konserwatorskie zostały zakończone w dn. 20.08.2018 r.

   Realizacja operacji pn. „Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele p.w. Św. Floriana w Orszymowie” przyczyniła się do poprawy atrakcyjności kościoła parafialnego w Orszymowie oraz zachowania jego cennego dziedzictwa kulturowego.Ambona w Orszymowie

  2017


  • Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego

   Nazwa zadania: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”
   Cel projektu: Celem projektu jest budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego z 18 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.
   Lider projektu: Powiat Płocki.
   Partnerzy: Gmina Mała Wieś, Gmina Bodzanów, Gmina Bulkowo, Gmina Nowy Duninów, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina i Miasto Wyszogród.
   Wartość projektu – 470.765,63 zł
   Źródło finansowania:
   – dofinansowanie UE – 344.997,05 zł
   – wkład własny  – 125.788,58 zł


  • Regionalne partnesrtwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie -eadministracji i geoinformacji (Projekt ASI).

   Nazwa projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie – eadministracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
   Cele Projektu ASI:
   1) Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4, o których mowa w ustawie z dnia 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji; cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych,
   2) Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

  • Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 r.

   Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 r.”
   Opis zadania: Łączna ilość nieruchomości z których usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w 2017 r. – 78 nieruchomości.
   Łączna ilość odpadów azbestowych, które zostały zutylizowane w 2017 r. – 184,08 Mg.
   Wartość zadania – 39.363,67 zł
   Źródło finansowania:
   -dotacja z WFOŚiGW w Warszawie – 33.459,00 zł
   – środki własne Gminy Mała Wieś – 5.904,67 zł


  • Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi

   Nazwa zadania: „Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi.”
   Opis zadania: W parku, wpisanym do rejestru zabytków, położnym w miejscowości Mała Wieś, poddano zabiegom pielęgnacyjnym 200 szt. drzew (w tym 2 pomniki przyrody). Zabiegi pielęgnacyjne w szczególności obejmowały: cięcia techniczne i sanitarne, korektę koron drzew, usunięcie suszu i elementów niebezpiecznych.
   Wartość zadania 30.213,00 zł
   Źródło finansowania:
   -dotacja z WFOŚiGW w Warszawie -27.191,00 zł
   – środki własne Gminy Mała Wieś – 2.522,00 zł
   -darowizna z Banku Spółdzielczego w Małej Wsi – 500,00 zł


  • Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

  Content | Menu | Access panel