2017


  • Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego

   Nazwa zadania: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”
   Cel projektu: Celem projektu jest budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego z 18 zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.
   Lider projektu: Powiat Płocki.
   Partnerzy: Gmina Mała Wieś, Gmina Bodzanów, Gmina Bulkowo, Gmina Nowy Duninów, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina i Miasto Wyszogród.
   Wartość projektu – 470.765,63 zł
   Źródło finansowania:
   – dofinansowanie UE – 344.997,05 zł
   – wkład własny  – 125.788,58 zł


  • Regionalne partnesrtwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie -eadministracji i geoinformacji (Projekt ASI).

   Nazwa projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego w zakresie – eadministracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
   Cele Projektu ASI:
   1) Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4, o których mowa w ustawie z dnia 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji; cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych,
   2) Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

  • Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 r.

   Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2017 r.”
   Opis zadania: Łączna ilość nieruchomości z których usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w 2017 r. – 78 nieruchomości.
   Łączna ilość odpadów azbestowych, które zostały zutylizowane w 2017 r. – 184,08 Mg.
   Wartość zadania – 39.363,67 zł
   Źródło finansowania:
   -dotacja z WFOŚiGW w Warszawie – 33.459,00 zł
   – środki własne Gminy Mała Wieś – 5.904,67 zł


  • Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi

   Nazwa zadania: „Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi.”
   Opis zadania: W parku, wpisanym do rejestru zabytków, położnym w miejscowości Mała Wieś, poddano zabiegom pielęgnacyjnym 200 szt. drzew (w tym 2 pomniki przyrody). Zabiegi pielęgnacyjne w szczególności obejmowały: cięcia techniczne i sanitarne, korektę koron drzew, usunięcie suszu i elementów niebezpiecznych.
   Wartość zadania 30.213,00 zł
   Źródło finansowania:
   -dotacja z WFOŚiGW w Warszawie -27.191,00 zł
   – środki własne Gminy Mała Wieś – 2.522,00 zł
   -darowizna z Banku Spółdzielczego w Małej Wsi – 500,00 zł


  • Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

  Content | Menu | Access panel