2018


 • ADAPTACJA PARTERU BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 17 W MAŁEJ WSI NA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

  Nazwa zadania: Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania budynek szkolny przy ul. Kochanowskiego 17 (część parteru) został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.

  Wartość inwestycji brutto: 912.563,40 zł

  Data zakończenia: 30.08.2018 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO, UL. MARII DĄBROWSKIEJ, UL. JANA III SOBIESKIEGO W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Jana III Sobieskiego w Małej Wsi

  Opis inwestycji:

  • Jana Kochanowskiego: ułożenie nawierzchni bitumicznych wraz z frezowaniem, regulacja pionowa wpustów i studzienek kanalizacyjnych (od Płońskiej do Warszawskiej)

  Długość odcinka: 349,0 m

  • Jana III Sobieskiego: wykonanie chodnika (odcinek od Warszawskiej do Kochanowskiego), ułożenie nawierzchni bitumicznych (od Warszawskiej do Kolbego)

  Długość odcinka: 150,0 m

  • Św. M. Kolbego: ułożenie nawierzchni bitumicznych, regulacja studzienek kanalizacyjnych (od Płońskiej do Sobieskiego)

  Długość odcinka: 201,0 m

  • M. Dąbrowskiej: wykonanie podbudowy z kruszywa, regulacja studzienek kanalizacyjnych, ułożenie nawierzchni bitumicznej.

  Długość odcinka: 130,0 m

  Łączna długość przebudowanych dróg: – 830,0 m

  Data zakończenia inwestycji: 07.06.2018 r.

  Wartość inwestycji brutto: 403.062,32 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290811W RELACJI MAŁA WIEŚ – ŚCIBOROWO W M. MAŁA WIEŚ O DŁUGOŚCI 1,252 KM

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 290811W w relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km

  Opis inwestycji: W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,252 km, szerokości 5,0 m i 4,5 m poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.

  Data zakończenia inwestycji: 14.05.2018 r.

  Wartość inwestycji brutto: 374.002,22 zł

   Źródło finansowania: Budżet Gminy – 174.003,22 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 199.999,00 zł


 • ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁA WIEŚ

  Gmina Mała Wieś przekazała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 163.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małej Wsi.

  Zakup samochodu został sfinansowany również z następujących źródeł:

  – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł

  – dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 130.000,00 zł

  – dotacja ze środków Państwowej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w wysokości 118.000,00

  – środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi: 2.000,00 zł


 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ORSZYMOWIE

  Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonany zostanie I etap tj. budowę budynku świetlicy wiejskiej w Orszymowie (stan surowy otwarty).

  Wartość inwestycji brutto: 262.424,50 zł

  Data zakończenia: 18.10.2018 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NAKWASIN

  Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego na długości 900 m i szerokości 4,5 m.

  Wartość inwestycji brutto: 167.063,00 zł

  Data zakończenia inwestycji: 28.09.2018 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290826W PODGÓRZE – WÓLKA STARZYŃSKA

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 990,0 m, szerokości 5,0 m.

  Data zakończenia inwestycji: 29.08.2019r.

  Wartość inwestycji brutto: 153.026,83 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • PRZEBUDOWA UL. TOPOLOWEJ MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku
  161 m, szerokości zmiennej 4,5 m i 5,0 m, zjazdy i chodniki, oznakowanie poziome i pionowe

  Data zakończenia inwestycji: 09.01.2018 r.

  Wartość inwestycji brutto: 115.237,88 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290816W PERKI – NIŹDZIN

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 200 m, szerokości 5,0 m, począwszy od  drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno 200 metrów drogi gminnej Nr 290816W w kierunku Niździna)

  Data zakończenia inwestycji: 28.09.2018 r.

  Wartość inwestycji: 47.818,16 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA BOISKU SPORTOWYM IM. RAFAŁA KOZICKIEGO W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Opis inwestycji: wykonano studnię głębinową na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Wartość inwestycji brutto: 13.868,63 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy

 • ZAKUP POMPY GŁĘBINOWEJ NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY W PRZYKORACH

  Nazwa zadania: Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach

  Opis inwestycji: zakupiono pompę głębinową na SUW w Przykorach

  Wartość inwestycji brutto: 10.267,81 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy

Inwestycje w trakcie realizacji

 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHYLIN

  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHYLIN

  Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zostanie wykonany I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 450,0 m, szerokości 3,5 m.

  Wartość inwestycji brutto: 51.500,00 zł

  Data zakończenia: w trakcie realizacji

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • BUDOWA DROGI GMINNEJ ORSZYMOWO – LASOCIN

  Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej na odcinku długości 1,320 km, szerokości 3,6 m poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego

  Data zakończenia: prowadzone jest postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy

  Planowana wartość inwestycji brutto: 603.753,10 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy 503.753,10 zł, 100.000,00 zł – dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 • ROZWÓJ OZE W GMINACH WIEJSKICH POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

  Nazwa zadania: Rozwój OZE w gminie Mała Wieś poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii

  Opis inwestycji: Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork – Osada i Gozdowo. W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Mała Wieś wykonane zostało 14 sztuk instalacji solarnych i 24 sztuki instalacji fotowoltaicznych (budynki mieszkalne) oraz jedna instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi).

  Planowana wartość inwestycji: 954.662,64 zł

  Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Konkurs Nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17 – 678.148,00 zł

 • ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W DZIERŻANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ORAZ DOBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

  Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania w 2018 r. wykonany zostanie II etap zadania obejmujący m.in. prace termomodernizacyjne budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianki działowe.

  Planowana wartość inwestycji: 180.418,58 zł 

  Źródła finansowania: Budżet Gminy – 154.018,58 zł, środki finansowe pochodzące z  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – 26.400,00 zł

 • DOBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĘGRZYNOWIE

  Nazwa zadania: Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zostanie dobudowane pomieszczenie gospodarcze do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Data zakończenia: inwestycja w trakcie realizacji

  Planowana wartość inwestycji brutto: 34.839,64 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy


2017


 • Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W wyniku realizacji zadania na działkach o nr. ewid. 111/1  i 112 położonych w obrębie geodezyjnym 0014 Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś powstał kompleks sportowy w skład którego wchodzą: boisko główne o nawierzchni trawiastej, boisko treningowe o nawierzchni trawiastej  i boisko do gry w piłkę siatkową  o nawierzchni piaszczystej.

  Szczegółowy zakres robót budowlanych:

  1. Roboty rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne
  3. Wykonanie płyty boiska głównego
  4. Wyposażenie boiska głównego
  5. Wykonanie boiska treningowego
  6. Wyposażenie boiska do siatkówki
  7. Wykonanie chodnika i parkingu
  8. Wykonanie ogrodzenia
  9. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
  10. Zakup i montaż tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu

  Data zakończenia inwestycji: 22.09.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 750.991,73 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 483.091,73 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 r. (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ) w wysokości 267.900,00 zł.


 • Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 3.483,5 m3, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego łamanego, oznakowanie, stalowe bariery ochronne oraz tablicę informacyjną.

  Data zakończenia inwestycji: 31.10.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 420.902,91 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 270.902,91 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 150.000,00 zł.


 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano I etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostały na południowym skrzydle budynku szkoły z wejściem głównym od strony zachodniej – zachodnia i wschodnia ściana na całej powierzchni.

  Szczegółowy zakres prac: Roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian i fundamentów, roboty uzupełniające, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, malowanie dachu.

  Data zakończenia inwestycji: 13.09.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 124.350,77 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


 • Likwidacja barier transportowych

  Nazwa zadania: Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono mikrobus 9-cio miejscowy specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim).

  Data zakończenia inwestycji: 18.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 118.980,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 26.320,00 zl, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 72.660,00 zł oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości: 20.000,00 zł.


 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu

  Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres prac:

  1. Zdjęcie dachu-wiązary drewniane wraz z pokryciem dachowym (papa),
  2. Rozebranie szczytów budynku,
  3. Rozebranie zniszczonej warstwy muru,
  4. Wykonanie nowego wieńca obwodowego wraz z nadprożami nad otworami w ścianach zewnętrznych,
  5. Montaż wiązarów dachowych,
  6. Wymurowanie nowych szczytów budynku,
  7. Przemurowanie komina pod dachem,
  8. Pokrycie dachu blacho dachówką,
  9. Wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rur spustowych i rynien.

  Data zakończenia inwestycji: 02.08.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 76.530,34 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


 • Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powiększono kotłownie poprzez budowę nowej ściany zewnętrznej w celu dostosowania pomieszczenia kotłowni do normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe-wymagania”.

  Data zakończenia inwestycji: 19.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 25.704,37 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


 • Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 384/6 położonej w m. Mała Wieś

  Nazwa zadania: Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 384/6 położonej w m. Mała Wieś.

  Opis inwestycji:  W ramach realizacji zadania została zakupiona nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewid. działki 384/6 o pow. 16,4836 ha, położona w obrębie geodezyjnym Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś. Prawo własności do gruntu działki nr ewid. 384/6 nabyte zostało Aktem notarialnym Rep. A-3098/2017 z dnia 19.10.2017 r.

  Data zakończenia inwestycji:19.10.2017r.

  Wartość robót brutto: 22.909,49 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40

  Nazwa zadania: Zakup eksponatu – lokomotywa spalinowa WLS40

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono lokomotywę spalinową wąskotorową, niesprawną WLS40 o nr. fabrycznym 946, rok budowy 1959 w celu upamiętnienia jeszcze nie tak dawno działającej cukrowni w Małej Wsi.

  Data zakończenia inwestycji:13.04.2017 r.

  Wartość robót brutto:19.680,00 zł

  Źródło finansowania : Budżet Gminy.


 • Budowa Placu Zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Budowa Placu Zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie do zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  Data zakończenia inwestycji: 18.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 15.300,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Mała Wieś.


 • Budowa altany przy świetlicy wiejskiej

  Nazwa zadania: Budowa altany przy świetlicy wiejskiej

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano altanę przy budynku świetlicy wiejskiej w Lasocinie o wymiarach: 6 m x 11 m, która została posadowiona na nawierzchni wykonanej z kostki brukowej.

  Data zakończenia inwestycji: 28.12.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 10.908,27 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Lasocin.


 • Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś

  Nazwa zadania: Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś

  Opis inwestycji: W skład zestawu multimedialnego wchodzi:

  1. TV Panasonic TX-58EX703E 58’’
  2. Bezprzewodowy transmiter do 30m HDMI
  3. Komputer z oprogramowaniem Ceremonia
  4. Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem

  Data zakończenia inwestycji: 15.12.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 9.997,44 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup rozsiewacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg

  Nazwa zadania: Zakup rozsiewacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg.

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono rozsiewacz RCW-3 , rok produkcji: 1990. Urządzenie te służy do posypywania soli i piasku.

  Data zakończenia inwestycji: 27.11.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 8.030,00 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś

  Nazwa zadania: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt ratowniczo- gaśniczy dla OSP Mała Wieś.

  Data zakończenia inwestycji: 25.07.2017r.

  Wartość zadania brutto: 7.500,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy – 2.500,00 zł , Dofinansowanie z Powiatu Płockiego – 5.000,00 zł


 • Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach

  Data zakończenia inwestycji: 21.09.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 5.000,00 zł.

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Nowe Święcice i Stare Święcice.


 • Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W wyniku realizacji zadania zakupiono agregat prądotwórczy trójfazowy Diesel 400V o mocy 8,5 kW.

  Data zakończenia inwestycji: 14.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 5.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup działki powstały po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną

  Nazwa zadania: Zakup działki powstały po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną.

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania została zakupiona nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewid. działki 100/4 o pow. 0,0365 ha położona w obrębie geodezyjnym Węgrzynowo w miejscowości Węgrzynowo, została nabyta pod drogę wewnętrzną.

  Prawo własności do działki nr ewid. 100/4 nabyte zostały Aktem Notarialnym Rep. A-2379/2017 z dn. 16.08.2017r. Zakupiona nieruchomość stanowi żwirową drogę gruntową.

  Data zakończenia inwestycji: 16.08.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 2.298,10 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


2016


 • Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin

  Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej na długości 966m, szerokości 4m, obustronne pobocza i zjazdy z mieszanki kamiennej.

  Wartość inwestycji brutto: 193.908,95 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 123.908,95 zł., Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 70.000,00 zł


 • Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

  Nazwa inwestycji: Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano ścieżkę pieszą oraz parking dla samochodów osobowych i autobusów na działce o nr ewid. 176/4 położonej w  Małej Wsi dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

  Wartość zadania: 51.926,93 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Władysław Jagiełły

  Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Władysław Jagiełły

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi”. Rozbudowana sieć służy do zasilania w wodę oraz odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości położonych w sąsiedztwie pasa drogowego działki nr ewid. 322/31.

  Wartość inwestycji brutto: 52.572,38 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu

  Nazwa zadania: Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu”. Zadanie polegało na zakupie, dostawie i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu min. 300kg, sterowanej elektronicznie, do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu.

  Wartość inwestycji brutto: 42.164,40 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi

  Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś przekazała dotację celową na zakup samochodu (karetki) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

  Wartość inwestycji brutto: 40.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej

  Nazwa zadania: Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej

  Opis inwestycji: Dokonano wymiany 4 studni kanalizacyjnych na istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi. Studnie kanalizacyjne PCV Ø 425 zastąpiono studniami rewizyjnymi wykonanymi z kręgów żelbetonowych Ø 1200 z kręgiem dennym.

  Wartość zadania: 38.656,50 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy o następujących parametrach: moc grzewcza – 100kW, korpus wykonany z blachy 8 mm, wyjście do komina o średnicy 203/220, sterownik Optima 3050, drzwiczki wodne zasilane pompą c.c., dwa podajniki firmy Eko-Pal.

  Wartość zadania: 23.300,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, w tym: sprzęt komputerowy  (2 zestawy komputerowe, laptop), zestaw kina domowego i  wertykale.

  Wartość inwestycji brutto: 19.548,87 zł

  Źródło finansowania: Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.548,87 zł z  rezerwy celowej Budżetu Państwa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 • Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie bojowe m.in. ubrania ochronne, buty specjalne, rękawice, hełmy.

  Wartość inwestycji brutto: 23.996,75 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś.

 • Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Główczynie

  Nazwa zadania: Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w  Główczynie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania dokonano zakupu dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w  Główczynie

  Wartość inwestycji brutto: 18.713,18 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Nazwa zadania: Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia zrealizowano w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie”.

  Wartość inwestycji brutto: 11.900,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Węgrzynowo.


 • Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

  Nazwa zadania: Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

  Opis inwestycji: W ramach realizacji inwestycji zakupiono samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

  Wartość inwestycji brutto: 9.919,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś

  Nazwa zadania: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia zrealizowany został w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych”. Podjazd został wykonany z konstrukcji stalowej z podestem z systemowych krat i obustronnymi poręczami

  Wartość inwestycji brutto: 9.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Wykonanie piłkochwytów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie

  Nazwa zadania: Wykonanie piłkochwytów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zamontowano jednostronne piłkochwyty wysokości 5m, szerokości 16m.

  Wartość inwestycji brutto: 8.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji inwestycji wykonano I etap zadania- przyłącze wodociągowe

  Wartość inwestycji brutto: 7 047,46 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej

  Nazwa zadania: Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono używaną kosiarkę o następujących parametrach: silnik oryginalny LOMBARDHINI 3 cylindrowy diesel, 25 koni skrzynia biegów hydrostatyczna (płynna regulacja prędkości jazdy), napęd silnik hydrauliczny, zespół tnący – hydraulicznie podnoszony – szerokość koszenia 1,5 m z regulacja wysokości koszenia.

  Wartość inwestycji brutto: 7.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Doposażenie OSP Podgórze poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi

  Nazwa zadania: Doposażenie OSP Podgórze poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono obuwie taktyczne specjalne i lizaki tarcze bez podświetlania.

  Wartość inwestycji brutto: 6.997,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Podgórze.

 • Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Wartość inwestycji brutto: 6.885,58 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą

  Nazwa zadania: Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano chodnik o szerokości 1,20 m i długości 35,30 m z kostki betonowej.

  Wartość inwestycji brutto: 5.387,72 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. ( Sołectwo Zakrzewo Kościelne i Podgórze Parcele)


 • Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy

  Nazwa zadania: Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania została zakupiona przyczepka do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy.

  Wartość inwestycji brutto: 3.871,50 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś)


2015


 • Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: Budynek po byłej szkole podstawowej w Starych Święcicach został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania nowo utworzonej jednostki organizacyjnej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Wartość inwestycji brutto: 774.624,67 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy: 42.104,67 zł Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (w tym: rezerwa celowa Budżetu Państwa 632.520,00 zł, budżet Wojewody Mazowieckiego 100.000,00 zł) – 732.520,00 zł


 • Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania budynek po byłym Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Wsi został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Dzienny Dom Senior – WIGOR prowadzi działalność skierowaną do 15 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo .

  Wartość inwestycji brutto: 308.003,56 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 87.005,91 zł oraz zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) w wysokości 220.997,65 zł


 • Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 980 m i szerokości 4,25 m oraz obustronne pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego.

  Wartość inwestycji brutto: 188.168,67 zł.

  Źródła finansowania: Budżet Gminy 101.944,77 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 86.223,90 zł


 • Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu

  Nazwa zadania: Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powstały place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu, które wyposażono w następujące urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka – ptasie gniazdo, karuzela, sprężynowiec, huśtawka wagowa, piaskownica, dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników place zabaw zostały ogrodzone i pokryte bezpieczną nawierzchnią dostosowaną do zamontowanych urządzeń.

  Wartość inwestycji brutto: 150.897,63 zł

  Źródło finansowania: Zadanie zostało w 100% sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 • Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu – z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

  Nazwa zadania: Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu – z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

  Opis inwestycji: Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: ułożenie płytek podłogowych i ściennych, tynkowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji wodociągowo – sanitarnej, biały montaż, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia.

  Wartość inwestycji brutto: 58.000,01 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 37.791,67 zł, fundusz sołecki Sołectwa Nowe Święcice i Sołectwa Stare Święcie na 2015 r. – 20.208,34 zł

 • Budowa siłowni zewnętrznej w Malej Wsi

  Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w Malej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powstała siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Siłownia zewnętrzna została wyposażona w następujące urządzenia: orbitrek wolnostojący, wioślarz wolnostojący, prasa nożna + pylon, twister + wahadło, koło tai chi, biegacz wolnostojący, wyciskanie siedząc + wyciąg górny + pylon, poręcze równoległe, ławka + drabinka + pylon, regulamin.

  Wartość inwestycji brutto: 31.503,38 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 11.821,38 zł, Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.682,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


 • Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”

  Nazwa zadania: Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano plac zabaw wyposażony w bezpieczną nawierzchnię (darń, piasek) oraz zamontowano urządzenia: zestaw ze zjeżdżalnią, bujak konik, zestaw ze ścianką wspinaczkową, huśtawka podwójna, piaskownica (wraz z dostawą piasku).

  Wartość inwestycji brutto: 27.793,47 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach  funduszu sołeckiego na 2015 r. – Sołectwo Mała Wieś


 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej spółki Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś

  Nazwa zadania: Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej spółki Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś

  Wartość inwestycji brutto: 19.998,66 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i podbudowy, demontaż istniejących rur kanalizacyjnych, montaż rur kanalizacyjnych PCV, montaż studzienki kanalizacyjnej, odtworzenie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.

  Wartość inwestycji brutto: 16.367,17 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

  Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

  Opis inwestycji: Wykonano zabudowę pożarniczą samochodu FORD TRANSIT KOMBII m.in. mocowania na dachu, zabudowę pod sprzęt, montaż oświetlenia.

  Wartość inwestycji brutto: 15.860,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

  Wartość inwestycji brutto: 16.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo

  Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw dla dzieci w Dzierżanowie w urządzenie linarne – pajęczyna, zestaw sprawnościowy oraz ogrodzenie.

  Wartość inwestycji brutto: 14.398,20 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.– Sołectwo Dzierżanowo


 • Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47

  Nazwa zadania: Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka podwójna, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy.

  Wartość inwestycji brutto: 14.391,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.– Sołectwo Orszymowo


 • Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu

  Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw dla dzieci w Podgórzu w urządzenie zabawowe – auto oraz zestaw sprawnościowy.

  Wartość inwestycji brutto: 12.487,24 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.- Sołectwo Podgórze, Chylin i Zakrzewo Kościelne.


 • Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu.

  Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu.

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano zabudowę samochodu pod następujący sprzęt ratowniczy: klucze do hydrantu, maszt oświetleniowy, kanistry, motopompę szlamową, motopompę PO5, przegrody na węże, węże ssawne, prądownice, rozdzielacz, agregat prądotwórczy, piłę spalinową itp.

  Wartość inwestycji brutto: 10.000,00 zł

  Źródła finansowania: Wydatek poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Podgórze.

 • Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia

  Nazwa zadania: Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano dwa etapy:

  • Etap I – przygotowanie zajezdni autobusowej w Chylinie pod utwardzenie tj. korytowanie i wywóz urobku, ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej przy zajezdni autobusowej w Chylinie – 4.256,10 zł
  • Etap II – dostawa, transport i wbudowanie kruszywa betonowo – ceglanego w ilości 115 ton – 4.243,50 zł

  Wartość inwestycji brutto: 8.499,60 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy, Wydatek poniesiono w ramach funduszu    sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Chylin.

 • Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego

  Nazwa zadania:  Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono beczkę asenizacyjną 3.100 litrów z osprzętem (wał przekaźnika i przystawka rozbryzgowa)

  Wartość inwestycji brutto: 7.300,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. – Sołectwo Podgórze Parcele.

 • Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych

  Nazwa zadania: Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup, rejestrację oraz ubezpieczenie przyczepki samochodowej o następujących parametrach: marka – EXPANDER, typ – PS2000, rok produkcji – 2015.

  Wartość inwestycji brutto: 3.866,50 zł

  Źródła finansowania: Wydatek poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Zakrzewo Kościelne.

Content | Menu | Access panel