Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Wójt Gminy Mała Wieś

telefon: +48 242697969
+48 505717047
mail: gmina@malawies.pl


REFERAT ORGANIZACYJNY


Jadwiga Nowatkiewicz

Jadwiga Nowatkiewicz

Sekretarz Urzędu Gminy (parter, pok. 10)

telefon: +48 242697964   mail: jnowatkiewicz@malawies.pl

Paulina Żmuda

Sekretarka (parter, pok. 9)

telefon: +48 242697960   mail: gmina@malawies.pl mail: pzmuda@malawies.pl

Agata Wachaczyk

Inspektor ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych (piętro, pok. 17)

telefon: +48 242697793   mail: awachaczyk@malawies.pl

Aleksandra Kocik

Referent ds. rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy osobom niepełnosprawnym (piętro, pok. 14)

telefon: +48 242697974   mail: akocik@malawies.pl

Krystyna Nowakowska

Inspektor ds. dowodów osobistych, obsługi Rady Gminy, wyborów i referendów (parter, pok. 5)

telefon: +48 242697967   mail: knowakowska@malawies.pl

Katarzyna Jamowska

Referent ds. oświaty, archiwum (piętro, pok. 14)

telefon: +48 242697974   mail: kjamowska@malawies.pl


REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW


Monika Stypułkowska

Monika Stypułkowska

Skarbnik Gminy (parter, pok. 11)

telefon: +48 242697971   mail: mstypulkowska@malawies.pl

Anna Bąbała

Inspektor ds. księgowości budżetowej i Główny Księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki GOPS (parter, pok. 7)

telefon: +48 242697970   mail: ababala@malawies.pl

Bożena Anna Niemirowska

Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej (piętro, pok. 15)

telefon: +48 242697972   mail: bniemirowska@malawies.pl

Anna Pawłowska

Główny księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświaty (piętro, pok. 15)

telefon: +48 242697972   mail: apawlowska@malawies.pl

Anna Szczurowska

Referent ds. płac i księgowości budżetowej (parter, pok. 7)

telefon: +48 242697970   mail: aszczurowska@malawies.pl

Dorota Serwińska

Z-ca Skarbnika (parter, pok. 8)

telefon: +48 242697791   mail: dserwinska@malawies.pl

Agnieszka Zaorska

Inspektor ds. wymiarów podatków i opłat (piętro, pok. 16)

telefon: +48 242697963   mail: azaorska@malawies.pl

Paulina Wolska

Referent ds. księgowości podatkowej (piętro, pok. 16)

telefon: +48 242697963   mail: pwolska@malawies.pl


REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH


Mariusz Marciniak

Mariusz Marciniak

Kierownik referatu ochrony środowiska i usług komunalnych (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697965   mail: mmarciniak@malawies.pl

Małgorzata Golacik

Podinspektor ds. gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i melioracji (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697965   mail: mgolacik@malawies.pl

Sylwia Kołakowska

Referent ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 242697965   mail: skolakowska@malawies.pl

Wioleta Gankowska

Referent ds. gospodarki komunalnej (budynek przy ul. Płońskiej 4)

telefon: +48 2426979766   mail: wgankowska@malawies.pl


REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNIKACJI I INWESTYCJI


Ewelina Kołodziejska

Ewelina Kołodziejska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunikacji i Inwestycji (parter, pok. 3)

telefon: +48 242697976   mail: ekolodziejska@malawies.pl

Adam Kacprzak

Referent ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji (parter, pok. 3)

telefon: +48 242697976   mail: akacprzak@malawies.pl

Piotr Nowatkiewicz

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, dróg i komunikacji (parter, pok. 6)

telefon: +48 242697979   mail: pnowatkiewicz@malawies.pl

Danuta Szmulewicz

Inspektor ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami (parter, pok. 6)

telefon: +48 242697979   mail: dszmulewicz@malawies.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO


Elżbieta Marciniak

Elżbieta Marciniak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (parter, pok. 4)

telefon: +48 242697968   mail: emarciniak@malawies.pl


PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OC, OCHRONY INFORMACJI, BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, OCHRONY PPOŻ


Małgorzata Jeznach

Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych (parter, pok. 2)

telefon: +48 242697799   mail: mjeznach@malawies.pl


RADCA PRAWNY


Magdalena Wcisło

Obsługa Prawna Urzędu Gminy (piętro, pok. 12)

telefon: +48 242697792   mail: mwcislo@malawies.pl

Content | Menu | Access panel