Sierpień 2018

Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mała Wieś

  • 31 sierpnia 2018
  • 15:00

Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mała Wieś należy składać od momentu zakończenia zajęć szkolnych do 31 sierpnia 2018 r. Nagrodę otrzymują uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Mała Wieś, którzy w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek uczęszczali do szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz spełniają jeden z poniższych warunków: – uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen […]

Wrzesień 2018

Ostateczny termin złożenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego

  • 15 września 2018
  • 15:00

Wniosek o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 15 września. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie: – zamieszkujący na terenie Gminy Mała Wieś, – uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży […]

Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

  • 30 września 2018
  • 15:00

30 września 2018 r.  jest ostatecznym terminem złożenia wniosku o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym.  

Październik 2018

Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników

  • 31 października 2018
  • 19:30

Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 października za IV kwartał 2018 roku

Listopad 2018

Content | Menu | Access panel