Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

W dniu 8 lipca 2020 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś” w kwocie 98.400,00 zł. Dotacja pochodzi ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego. (więcej…)

Podpisanie umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

W dniu 8 lipca 2020 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
(więcej…)

„Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo”

W dniu 29 czerwca 2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo” na odcinku 940 m. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski): 298.627,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 218.435,00 zł.

(więcej…)

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – podpisanie umowy

3 lipca 2020 roku podpisana została umowa partnerska na realizację projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. W ramach tego projektu Gmina Mała Wieś otrzyma wyposażenie pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Dzięki środkom z UE do szkoły trafi nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Ponadto w ramach realizacji projektu przewidziano szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki zdalnej.

(więcej…)

Nowy próg dochodowy w funduszu alimentacyjnym od 1 października 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone zmiany. Kwota 900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 złotych.  Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 1 października 2020 roku.

Ankieta dotycząca prac nad dokumentami planistycznymi Gminy Mała Wieś 2027+

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mała Wieś, w związku z pracami nad nowymi dokumentami strategicznymi dla Gminy Mała Wieś, prosimy o  odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji gminy oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego. Dziękuję za udział w badaniu. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Ankietę można wypełnić do 13 lipca 2020 roku.

        ANKIETA

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

 

 

Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane

Stabilizuje się poziom wody w Wiśle w związku z tym Starosta Płocki Mariusz Bieniek na terenie Powiatu Płockiego odwołał pogotowie przeciwpowodziowe. Objęte nim było 7 gmin  tj. Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. Sytuacja na Wiśle monitorowana jest na bieżąco przez współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz urzędów gmin z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poziom wody systematycznie opada. Obecnie w  Wyszogrodzie wodowskaz pokazuje 474 cm (26 cm poniżej stanu ostrzegawczego), w Kępie Polskiej natomiast 436 cm, czyli 14 cm poniżej stanu ostrzegawczego.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku – termin zgłoszeń do 8 lipca 2020 roku

Wójt Gminy Mała Wieś – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Mała Wieś w 2020 roku.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 roku, poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ na terenie Gminy Mała Wieś.

Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ dokonuje się spośród osób:
1.    pełnoletnich;
2.    zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś:
3.    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4.    posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5.    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ważne dla osób składających zgłoszenie:
1.Ze względu na to, że rachmistrz spisowy/terenowy/ będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien  posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.
2.Kandydat na rachmistrza spisowego/terenowego/ musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
3.Rachmistrz spisowy/terenowy/ wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
4.Wynagrodzenie rachmistrza  spisowego/terenowego/ ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b) 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Kandydat na rachmistrza spisowego/terenowego/ musi złożyć wypełnione zgłoszenie.
Zgłoszenie /wzór/

1.Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś lub za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.
2.Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Wszelkie informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego można uzyskać na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego.
4.Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 242697960 lub gmina@malawies.pl

Uwaga:
Ilość gospodarstw rolnych ustalona przez GUS w oparciu o administracyjne źródła danych (w tym ARIMR) wynosi – 641.
Szacunkowa liczba gospodarstw rolnych przypadająca do zbadania (przy założeniu, że część gospodarstw zostanie spisana metodą samospisu) służąca do ustalenia liczby rachmistrzów wynosi – 474.
Planowana ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Mała Wieś wynosi – 2.
Kandydaci na rachmistrzów spisowych /terenowych/podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługiwać muszą się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.

Alarm przeciwpowodziowy odwołany

W związku ze spadkiem poziomu rzeki Wisły na terenie powiatu płockiego oraz korzystnymi prognozami hydrologicznymi Starosta Płocki Mariusz Bieniek odwołuje alarm przeciwpowodziowy dla 7 gmin powiatu płockiego tj. Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. Odwołanie alarmu obowiązuje od dnia 30 czerwca 2020 roku od godziny 11.30. Nadal obowiązuje na terenach ww. gmin pogotowie przeciwpowodziowe. Sytuacja na Wiśle monitorowana jest na bieżąco przez współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz urzędów gmin z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mała Wieś za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

W Gminie Mała Wieś wraz z zakończeniem roku szkolnego ruszył nabór wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś. Nagroda ta jest podstawową formą wsparcia wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych, którzy uczęszczali do szkół na terenie Gminy Mała Wieś w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku oraz spełnili jeden z poniższych warunków:
1.uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
3.zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub finalistami  konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.
Wniosek o przyznanie wsparcia składa rodzic, opiekun prawny bądź dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

WNIOSEK-druk

Do wniosku należy dołączyć:
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.

Nagroda ma charakter pieniężny i zostanie przyznana przez Wójta Gminy Mała Wieś jednorazowo za osiągnięcia dokonane w roku szkolnym 2019/2020 jako wyraz uznania dla wybitnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych.

Wyniki dla Gminy Mała Wieś z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 roku

W dniu 28 czerwca 2020 roku na terenie kraju odbyły się wybory Prezydenta RP. Frekwencja w wyborach na terenie Gminy Mała Wieś wyniosła  56,38 %. Do urn poszło 2 693 wyborców.

Poniżej przedstawiamy jak głosowali mieszkańcy naszej gminy.

Kandydat ( Nazwisko i imiona ) Liczba głosów Procent głosów
DUDA Andrzej Sebastian 1 742 64,69%

 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 362 13,44%

 

HOŁOWNIA Szymon Franciszek 240 8,91%

 

BOSAK Krzysztof 181 6,72%

 

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 122 4,53%

 

BIEDROŃ Robert 25 0,93%

 

ŻÓŁTEK Stanisław Józef 6 0,22%

 

JAKUBIAK Marek 6 0,22%

 

TANAJNO Paweł Jan 4 0,15%

 

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 4 0,15%

 

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 1 0,04%

 

Razem 2 693 100,00%

 

Content | Menu | Access panel