Od 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. W aplikacji eWniosek Plus możliwe jest wypełnienie wniosku w trybie uproszczonym lub pełnym. Tryb uproszczony umożliwia przeglądanie danych bez konieczności ich edycji  i dostępny jest dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw i rolników których powierzchnia gruntów  ornych w 2017 r. wynosiła poniżej 10 ha. Warunkiem przystąpienia do wypełniana wniosku w tym systemie jest posiadanie konta w aplikacji e-Wniosek.  Kod dostępu do aplikacji  rolnik może uzyskać po uwierzytelnieniu na stronie  Agencji,  poprzez podanie: swojego numeru identyfikacyjnego, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego na który był przelew kwoty dopłat bezpośrednich, kwoty ostatniego przelewu (dopłat bezpośrednich) otrzymanego w 2017r . (jeżeli w danym dniu były dwa przelewy, to podać wyższą kwotę). Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w formie elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.
Ułatwieniem dla rolników ma być oświadczenie, które składa się zamiast całego rozbudowanego wniosku. W roku 2018 w przypadku, gdy dane z wniosku o przyznanie płatności za rok 2017 nie uległy zmianie, rolnik zamiast wniosku o przyznanie płatności za rok 2018 może złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 r.  „Oświadczenie” takie może być składane przez rolników, którzy w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi. Warunkiem jest również zadeklarowanie we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszej  niż 10 ha i  ubieganie się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.
„Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku…” będzie można złożyć od 15 lutego do 14 marca 2018 r.
Pomoc w wypełnianiu wniosku świadczyć będą pracownicy MODR Warszawa o/Płock (wypełnianie Oświadczeń bezpłatnie), Biuro Powiatowe ARiMR  (stanowiska komputerowe) oraz firmy prywatne.

autor – Danuta Szmulewicz