Urząd Gminy w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na czas zastępstwa) – pełny wymiar czasu pracy.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe adekwatne do aplikowanego stanowiska,
– znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego),
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
– samodzielność i dobra organizacja pracy,
– sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole.

Wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Termin: 19.06.2018 r. godz: 13:00

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego (wraz z Oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm. ) w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. podatków i opłat – umowa na zastępstwo”.

Miejsce:
– osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi,
– listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.